Všeobecné obchodné podmienky - Partner


spoločnosti Smapp, s.r.o., so sídlom Radvanská 510/8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 562 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 37237/S 
VOP platné a účinné odo dňa: 01.04.2022

Článok 1 Definície
1.1 Pre účely VOP majú nasledujúce výrazy a pojmy nižšie uvedený význam, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak:
1.1.1 Aplikácia FITSMAPP - mobilná aplikácia dostupná pre iOS a Android operačné systémy s možnosťou webového rozhrania určená k sprostredkovaniu informácií o športovo-rekreačných zariadeniach Partnerov v jednotlivých lokalitách na Slovensku a o ich ponúkaných službách Užívateľom s možnosťou výberu a rezervácie jednotlivých Služieb;
1.1.2 Cena - úplná cena za sprostredkovanú Službu ako je aktuálne uvedená v Aplikácii FITSMAPP pri konkrétnej Službe;
1.1.3 Objednávka - objednávka konkrétnej Služby Užívateľom prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP;
1.1.4 Partner - fyzická osoba alebo právnická osoba v postavení podnikateľa, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje/organizuje Službu prezentovanú prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP za podmienok tam uvedených. Partner je so Smapp v zmluvnom vzťahu, ktorý umožňuje Smapp sprostredkovať predaj a rezerváciu Služby Partnera a učiniť ďalšie s tým súvisiace činnosti v potrebnom rozsahu a za podmienok stanovených v Aplikácii FITSMAPP;
1.1.5 Provízia - odmena patriaca Smapp za sprostredkovanie predaja Služieb Partnera jednotlivým Užívateľom prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP;
1.1.6 Registrácia - postup založenia Partnerského účtu spôsobom stanoveným v týchto VOP;
1.1.7 Služba - každá služba alebo akcia športovo-rekreačného charakteru Partnera, na ktoré sa prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP sprostredkúva predaj alebo rezervácia;
1.1.8 Smapp - obchodná spoločnosť Smapp, s.r.o., so sídlom Radvanská 510/8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 562 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 37237/S, ktorá je majiteľom a prevádzkovateľom Aplikácie FITSMAPP;
1.1.9 Užívateľ - fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá má záujem byť prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP informovaná o možnostiach Služieb ponúkaných Partnerom a o ich zakúpení a ktorá si prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP založí/registruje užívateľský účet; 
1.1.10 VOP - tieto Všeobecné obchodné podmienky v účinnom znení, ktorými sa riadia právne vzťahy medzi Smapp a Partnerom;
1.1.11 Zmluva - zmluva o sprostredkovaní alebo iná písomná dohoda uzatvorená medzi Smapp a Partnerom, ktorá bližšie upravuje podmienky spolupráce Zmluvných strán pri sprostredkovaní predaja Služieb Partnera prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP;
1.1.12 Zmluvné strany - Smapp a Partner.

Článok 2 Úvodné ustanovenie
2.1 Smapp prevádzkuje Aplikáciu FITSMAPP a umožňuje Partnerom, aby jej prostredníctvom poskytovali informácie a následnú realizáciu rezervácie a predaja svojich Služieb všetkým Užívateľom majúcim záujem o takéto Služby.
2.2 Služby predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa Partner zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase a za dohodnutých podmienok. Aktuálny prehľad sprostredkúvaných Služieb Partnera je uvedený v Aplikácii FITSMAPP. 
2.3 Partner vytvorením Partnerského účtu potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami stanovenými týmito VOP a je nimi pri používaní Aplikácie FITSMAPP viazaný.
2.4 Zmluvný vzťah Partnera a Smapp sa riadi:
- ustanoveniami týchto VOP,
- ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy,
- všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2.5 Smapp je len sprostredkovateľom Služieb ponúkaných Partnerom prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP. Za plnenie všetkých povinností v súvislosti s poskytovaním objednaných Služieb zodpovedá výlučne Partner, ak ďalej nie je uvedené inak. Užívateľ, ktorý pri Objednávke Služieb Partnera, jej plnení alebo inom jednaní v súvislosti s Objednávkou nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania/povolania, má postavenie spotrebiteľa a vzťahujú sa na neho všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.
2.6 Partner je pri poskytovaní Služieb povinný postupovať v plnom súlade s týmito VOP, Zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2.7 Ak v súvislosti so spoluprácou Zmluvných strán podľa týchto VOP dôjde k poskytnutiu osobných údajov zamestnancov Partnera alebo fyzických osôb konajúcich v mene/za Partnera, Partner ako prevádzkovateľ osobných údajov zodpovedá vo vzťahu k osobám, ktorých osobné údaje odovzdáva Smapp, za splnenie informačnej povinnosti. Smapp aj Partner sú povinní spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnymi predpismi, najmä  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Článok 3 Registrácia
3.1 Akékoľvek užívanie Aplikácie FITSMAPP Partnerom je možné len prostredníctvom unikátneho Partnerského účtu vytvoreného Smapp na základe žiadosti Partnera. Na vytvorenie účtu pre Partnera nie je právny nárok a Smapp je oprávnený odmietnuť vytvorenie účtu. Ak Smapp vyhovie žiadosti Partnera, vytvorí mu v Aplikácii FITSMAPP účet, ku ktorému odovzdá Partnerovi prihlasovacie údaje, na základe čoho je Partner následne povinný dokončiť svoju registráciu v Partnerskom účte. 
3.2 K úspešnej Registrácii je Partner povinný zadať do k tomu určeného formulára svoje identifikačné, fakturačné, prípadne iné požadované údaje, a to minimálne v rozsahu údajov, ktoré sú v príslušnom formulári označené ako povinné. Povinným údajom je aj profilová a cover fotografia.
3.3 Prihlasovacím menom Partnera je e-mail zadaný Partnerom v procese Registrácie. Heslo je Partner povinný zadať v minimálnom rozsahu 8 znakov s minimálne jednou číslicou a jedným veľkým písmenom alebo iným špeciálnym znakom tak, aby bolo čo najviac chránené. Za stratu alebo krádež hesla nesie zodpovednosť výlučne Partner a proti takejto skutočnosti je povinný si heslo riadne zabezpečiť. Po vyplnení a odoslaní zadaných údajov je Partner povinný potvrdiť svoju Registráciu kliknutím na hypertextový odkaz, ktorý mu bol zaslaný na zadaný e-mail.
3.4 Údaje podľa bodu 3.2 VOP zadané Partnerom v procese Registrácie musia byť pravdivé a úplné a Partner je povinný ich v tomto stave udržiavať po celú dobu existencie svojho Partnerského účtu. Partner ukončením Registrácie potvrdzuje, že ním zadané údaje sú v súlade s týmto ustanovením VOP. Partner má možnosť meniť zadané údaje po prihlásení sa do svojho Partnerského konta prostredníctvom k tomu určenej funkcionality.
3.5 Partner riadnym ukončením Registrácie v plnom rozsahu pristupuje k týmto VOP a berie na vedomie, že všetky ním zadané údaje vrátane fotografií môžu byť použité v Aplikácii FITSMAPP a jej prostredníctvom môžu byť sprístupnené všetkým jej používateľom. 
3.6 Úplným zadaním údajov podľa bodu 3.2 a úspešným ukončením Registrácie vzniká Partnerovi Partnerský účet.
3.7 Po úspešnej Registrácii využíva Partner Aplikáciu FITSMAPP prostredníctvom svojho Partnerského účtu po prihlásení. K prihláseniu sa do Partnerského účtu zadá Partner e-mail (prihlasovacie meno) a heslo zadané pri Registrácii. V prípade ak Partner zabudne alebo stratí heslo zadané pri Registrácii, Aplikácia FITSMAPP mu za pomoci funkcie „obnovenie hesla“ umožní zadať k Partnerskému účtu nové heslo.
3.8 Partner je oprávnený použiť vo svojom profile len fotografiu 
- ktorej je autorom, prípadne, má s autorom fotografie vysporiadané autorské práva a použitím ktorej nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb, 
- ktorú je oprávnený použiť spôsobom, že ju zverejní vo svojom profile v Aplikácii FITSMAPP,
- vo vzťahu ku ktorej má so všetkými osobami, ktoré budú zobrazené na fotografii vysporiadané všetky práva vrátane súhlasu zverejniť fotografiu vo svojom profile v Aplikácii FITSMAPP.

Článok 4 Zverejnenie ponuky Služieb 
4.1 Partner je na základe zmluvného vzťahu so Smapp oprávnený zverejniť v Aplikácii FITSMAPP aktuálnu ponuku svojich Služieb, ktoré si môžu Užívatelia rezervovať a zakúpiť.
4.2 Služby ponúkané Partnerom prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP môžu byť z hľadiska časových možností ich využitia ponúkané ako:
4.2.1 Termínová služba - Služba určená konkrétnym dátumom a časom, ktorú je Užívateľ oprávnený zakúpiť/rezervovať najneskôr 15 minút pred začatím jej poskytovania. Partner môže v danom prípade Užívateľovi umožniť jednorazové zakúpenie viacerých vstupov, pričom využitie jednotlivých vstupov realizuje Užívateľ formou rezervácie;
4.2.2 Služba nepretržitých vstupov - Služba, ktorú môže Užívateľ využiť kedykoľvek počas otváracích hodín Partnera do 30 dní od zakúpenia vstupu; 5 dní pred uplynutím tejto lehoty obdrží Užívateľ notifikáciu o blížiacom sa termíne skončenia platnosti vstupu. Ak Užívateľ Službu nepretržitých vstupov v uvedenej dobe nevyužije, stráca nárok na vrátenie (aj len čiastočnej) Ceny služby. V súlade s čl. 7 VOP pre Užívateľov zakúpený vstup je možné zrušiť do 14 dní od zakúpenia za plnú refundáciu Ceny. Po 14 dňoch už zakúpený vstup nie je možné zrušiť.
4.3 Partner je pri zverejnení ponuky svojich Služieb povinný špecifikovať podmienky a parametre ponúkanej Služby (názov a popis Služby, miesto poskytovania Služby, Cena a pod.), a to v rozsahu stanovenom v príslušnom formulári určenom pre zverejnenie ponúkanej Služby.
4.4 V prípade ak je využitie Služby Partnera akýmkoľvek spôsobom obmedzené či podmienené (dosiahnutím určitého veku, prípadne je Služba určená výhradne mužom/ženám a pod.), Partner je povinný všetky takéto obmedzenia a podmienky využitia Služby uviesť v rámci zverejnenej ponuky danej Služby. V opačnom prípade Užívateľ nezodpovedá za nedodržanie podmienok či obmedzení danej Služby a v prípade, ak mu Partner z uvedeného dôvodu odmietne objednanú Službu poskytnúť, Užívateľ má právo na vrátenie zaplatenej Ceny Služby v plnom rozsahu, pričom zároveň platí, že právo Smapp na zaplatenie Provízie tým nie je dotknuté.
4.5 Pokiaľ Partner v ponuke Služby neurčí inak, Užívateľ je oprávnený objednať/rezervovať neobmedzený počet Služieb od neobmedzeného počtu Partnerov.
4.6 Partner je povinný v rámci zverejnenej ponuky svojich Služieb uvádzať úplné, pravdivé a aktuálne údaje o ponúkaných Službách, možnostiach ich rezervácie ako aj obmedzeniach a podmienkach ich využitia.
4.7 Smapp je oprávnený stiahnuť ponuku Služby Partnera z Aplikácie FITSMAPP v prípade, ak zistí, že údaje uvedené Partnerom pri ponúkanej Služby sú nesprávne, neúplné, chybné, prípadne zavádzajúce a/alebo ak má Služba inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. V prípade ak bola medzičasom Užívateľom vykonaná kúpa/rezervácia takejto Služby, Užívateľ má právo na vrátenie Ceny danej Služby v plnom rozsahu ako aj na úhradu prípadných nákladov, ktoré mu v dôsledku vady Služby vznikli. Právo Smapp na zaplatenie Provízie nie je v tomto prípade dotknuté.
4.8 Partner je oprávnený kedykoľvek deaktivovať už zverejnenú ponuku svojich Služieb s tým, že je povinný poskytnúť Užívateľovi už zakúpené Služby. V prípade ak k danej Službe, ktorú má Partner záujem deaktivovať, existujú akékoľvek nevyužité vstupy, pričom deaktiváciou ponuky dôjde zároveň k zrušeniu už zakúpených a nevyužitých vstupov, Partner je povinný vrátiť Užívateľovi zaplatenú Cenu danej Služby v plnom rozsahu, pričom zároveň zodpovedá za prípadné vadné plnenie vo vzťahu k Užívateľovi. Právo Smapp na zaplatenie Provízie tým nie je dotknuté.

Článok 5 Poskytovanie Služieb
5.1 Objednávka Služby sa stáva účinnou a pre Partnera záväznou okamihom zaplatenia Ceny Služby alebo použitím (rezerváciou Služby) už zakúpeného vstupu k tomu určenou funkciou Aplikácie FITSMAPP zo strany Užívateľa. 
5.2 Platobné operácie za účelom úhrady Ceny Služby medzi Užívateľom a Partnerom sa realizujú prostredníctvom Smapp, ktorý je oprávnený Cenu sprostredkovanej Služby v mene Partnera prevziať.
5.3 Ak dôjde zo strany Užívateľa k riadnemu zaplateniu Ceny Služby alebo použitiu (rezervácii Služby) už zakúpeného vstupu, Partnerovi bude o uvedených skutočnostiach zaslané potvrdenie na ním zadaný e-mail, pričom informácia o zakúpení/rezervácii Služby sa Partnerovi zároveň zobrazí v jeho Partnerskom účte.
5.4    Daňové doklady za kúpu Služby alebo akékoľvek iné potvrdenia o úhrade Ceny Služby vydáva Užívateľovi menom Partnera Smapp, s čím Partner pristúpením k týmto VOP výslovne súhlasí. Podmienkou pre vyhotovenie daňového dokladu zo strany Smapp v mene a na účet Partnera je uzavretie písomnej dohody o splnomocnení na vyhotovovanie faktúr zo strany Smapp v mene a na účet Partnera, ktorej návrh predloží Smapp Partnerovi. Ak nedôjde k uzavretiu dohody v zmysle predchádzajúcej vety, Smapp je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zároveň zrušiť Partnerovi účet v aplikácii FITSMAPP. Partner sa zaväzuje pristúpiť k zverejneniu ponuky svojich Služieb v aplikácii FITSMAPP až po uzavretí dohody o vyhotovovaní faktúr Smapp menom Partnera.
5.5 Partner, ako poskytovateľ a dodávateľ Služby, v plnom rozsahu zodpovedá za:
5.4.1 kvalitu a rozsah poskytovanej Služby,
5.4.2 dodanie Služby,
5.4.3 naplnenie práv Užívateľa zo zakúpenej Služby,
5.4.4 pravdivosť a úplnosť informácií o ponúkaných Službách,
5.4.5 naplnenie všetkých práv Užívateľa v súvislosti s poskytovaním Služby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov  SR.
5.6 Partner berie na vedomie, že Smapp, ako sprostredkovateľ Služieb, zodpovedá výlučne za riadne a včasne sprostredkovanie Služieb v zmysle týchto VOP. 
5.7 Partner je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, ktorý nespĺňa podmienky a/alebo obmedzenia pre využitie Služby uvedené v zverejnenej ponuke danej Služby. Užívateľovi právo na vrátenie Ceny Služby v danom prípade nepatrí.
5.8 Ak sa Užívateľ obráti na Partnera s reklamáciou z dôvodu, že poskytovaná Služba má vady, za ktoré zodpovedá Partner, Partner je povinný reklamáciu Užívateľa vybaviť spôsobom a v lehotách stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

Článok 6 Cena, Provízia a platobné podmienky
6.1 Cena za sprostredkovanú Službu uvedená v Aplikácii FITSMAPP nesmie byť vyššia ako Cena Služby v prípade, ak je Služba ponúkaná priamo Partnerom, resp. v zariadení Partnera. V prípade, ak Partner poruší svoju povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety, vzniká Smapp nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 € a zároveň právo odstúpiť od Zmluvy a zrušiť Partnerovi jeho účet v Aplikácii FITSMAPP.
6.2 Partner sa zaväzuje, že nebude činiť kroky vo vzťahu k Užívateľom, ktoré by Užívateľa motivovali, resp. viedli k nevyužívaniu  Aplikácie FITSMAPP, najmä v podobe ponúkania zľavy Užívateľovi u Partnera a rôznych iných benefitov v prípade neobjednania služby prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP. V prípade, ak Partner poruší svoju povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety, vzniká Smapp nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 € a zároveň právo odstúpiť od Zmluvy a zrušiť Partnerovi jeho účet v Aplikácii FITSMAPP.
6.3 Pokiaľ nebolo medzi Zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté inak, za sprostredkovanie predaja Služieb Partnera jednotlivým Užívateľom prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP patrí Smapp Provízia vo výške 30 % z Ceny za sprostredkovanú Službu. Právo na zaplatenie Provízie vzniká Smapp za každú Službu Partnera, ktorej predaj bol Užívateľovi sprostredkovaný prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP, pokiaľ tieto VOP alebo Zmluva neustanovuje inak. Právo na zaplatenie Provízie si bude Smapp voči Partnerovi uplatňovať faktúrami vystavenými v súlade s bodom 6.5 VOP.
6.4 Od Ceny Služby, ktorej úhradu od Užívateľa v mene Partnera Smapp v súlade s bodom 5.2 VOP prijal, je Smapp oprávnený odpočítať si svoju Províziu a takto vzniknutý rozdiel (zaplatená Cena Služby po odpočítaní Provízie) bude zo strany Smapp poukázaný Partnerovi, a to do 15. dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Smapp Cenu služieb od Užívateľov prijal. Na základe žiadosti Partnera bude Partnerovi poukázaná zaplatená Cena Služieb (po odpočítaní Provízie) aj skôr ako v lehote podľa predchádzajúcej vety za Predpokladu, že Cena Služieb Partnera po odpočítaní Provízie Smapp presahuje sumu 200,-€. Ani za splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety nie je Partner povinný poukázať Partnerovi Cenu služieb častejšie ako 2 x do mesiaca.   
6.5 Smapp vyúčtuje Partnerovi Províziu na základe faktúry vystavenej do 15. dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Smapp Ceny služieb od Užívateľov prijal s lehotou splatnosti faktúry 15 dní (ak Provízia nie je v čase vystavenia faktúry uhradená – napr. bod 7.5 VOP). Podkladom pre vystavenie faktúry sú reporty predaja sprostredkovaných Služieb a prijatých úhrad Cien sprostredkovaných Služieb, ktoré sú dostupné v Aplikácii FITSMAPP cez Partnerský účet a ktoré budú doručené aj spolu s faktúrou. Partner pristúpením k týmto VOP (vytvorením Partnerského účtu) súhlasí s tým, že faktúra na Províziu bude zo strany Smapp vydaná a zaslaná Partnerovi elektronicky na ním zadaný Email.
6.6 Smapp nie je platcom DPH. V prípade ak sa Smapp stane platcom DPH, k Provízií podľa bodu 6.2 VOP bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
6.7   Za Služby sprostredkované Smapp v období od 01.04.2022 nevzniká Smapp nárok na zaplatenie Provízie za sprostredkovanie Služby v zmysle Článku 6 VOP, okrem prípadov uvedených v bode 7.5 VOP, kedy Provízia Smapp náleží.

Článok 7 Neposkytnutie služby
7.1 Partner berie na vedomie, že Užívateľ je oprávnený odstúpiť od kúpy/rezervácie Služby bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa účinnosti kúpy/rezervácie Služby v zmysle bodu 5.1 VOP, pokiaľ nedošlo k poskytnutiu Služby, pričom za poskytnutie Služby sa považuje aj rezervovanie konkrétneho termínu Služby. V prípade riadneho odstúpenia Užívateľa od kúpy/rezervácie v zmysle tohto bodu VOP má Užívateľ právo na vrátenie zaplatenej Ceny v plnom rozsahu. Smapp právo na zaplatenie Provízie v danom prípade nepatrí a na prípadne vyfakturovanú Províziu vystaví dobropis.
7.2 Partner berie na vedomie, že Užívateľ je oprávnený odstúpiť od využitia Termínovej služby za nasledovných podmienok:
7.2.1 v prípade odstúpenia od využitia Termínovej služby najneskôr 12 hodín pred začatím jej poskytovania má Užívateľ právo na vrátenie zaplatenej Ceny v plnom rozsahu; Smapp právo na zaplatenie Provízie v danom prípade nepatrí;
7.2.2 v prípade odstúpenia od využitia Termínovej služby menej ako 12 hodín a najneskôr 1 hodinu pred začatím jej poskytovania má Užívateľ právo na vrátenie zaplatenej Ceny v rozsahu 50 %; Smapp má v danom prípade právo na zaplatenie zníženej Provízie vo výške 50 % z výšky Provízie podľa bodu 6.2 VOP;
7.2.3 v prípade odstúpenia od využitia Termínovej služby menej ako 1 hodinu pred začatím jej poskytovania Užívateľovi právo na vrátenie zaplatenej Ceny nepatrí, pričom na dôvod odstúpenia sa v danom prípade neprihliada.
7.3 Partner berie na vedomie, že právo na odstúpenie podľa bodu 7.1 alebo bodu 7.2.1 a 7.2.2 spolu so žiadosťou o vrátenie zaplatenej Ceny, resp. jej časti, je Užívateľ oprávnený uplatniť prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP vyplnením k tomu určeného formulára, prípadne iným spôsobom, ak je takýto spôsob uvedený v popise konkrétnej Služby. 
7.4 V prípade riadneho odstúpenia, pri ktorom má Užívateľ právo na vrátenie zaplatenej Ceny, resp. jej časti, bude zaplatená Cena, resp. jej časť, Užívateľovi vrátená na účet, z ktorého bola platba realizovaná, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia. 
7.5 V prípade ak dôjde zo strany Partnera k neposkytnutiu služby, alebo k zrušeniu poskytnutia služby, z dôvodov nie na strane Užívateľa (vrátane dôvodov spočívajúcich v okolnostiach vyššej moci – prírodné živly, vojna, pandémia a pod.). Užívateľ má právo na vrátenie zaplatenej Ceny v plnom rozsahu. Právo Smapp na zaplatenie Provízie v plnej výške tým nie je dotknuté, s výnimkou, keď Služby neboli poskytnuté z dôvodu okolností, ktoré majú pôvod vo vyššej moci a ich poskytnutie nebolo objektívne možné, kedy Smapp nepatrí nárok na Províziu. 
7.6 Vrátenie zaplatenej Ceny, resp. jej časti, Užívateľovi realizuje Smapp, s čím Partner súhlasí. Ak Cena služby, ktorá sa vracia Užívateľovi, bola už zaplatená Partnerovi, je Partner povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, po oznámení Smapp o vrátení Ceny služby Užívateľovi (zo strany Smapp) zaplatiť Smapp sumu (Cenu služby), ktorú zaňho Smapp vrátil Užívateľovi, prípadne aj Províziu ak táto patrí Smapp (napr. bod 7.5 VOP).   

Článok 8 Ostatné ustanovenia
8.1 Registráciou Partner vyjadruje o.i. súhlas so zverejnením hodnotenia poskytovaných Služieb a/alebo Partnera v Aplikácii FITSMAPP zo strany Užívateľov, ktorí využili ním ponúkané Služby.
8.2 Partner berie na vedomie, že Smapp je oprávnený deaktivovať alebo zrušiť jeho Partnerské konto, prípadne zabrániť Partnerovi v zadávaní nových ponúk na predaj/rezerváciu Služieb alebo akýmkoľvek iným spôsobom obmedziť Partnerovi využívanie Aplikácie FITSMAPP v prípade, ak Partner podstatným spôsobom porušil tieto VOP alebo povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
8.3 Partnerovi je prostredníctvom jeho Partnerského účtu umožnený prístup k reportom a štatistikám ohľadom úspešnosti Partnera a ponúk jeho Služieb. Bližšie informácie k správe Partnerského účtu a jej jednotlivým funkcionalitám sú dostupné tu.
8.4 V prípade akejkoľvek technickej vady Aplikácie FITSMAPP Partner riadne a bez zbytočného odkladu oznámi takto zistenú vadu Smapp, a to prostredníctvom emailu na adresu: info@fitsmapp.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0948 427 283.

Článok 9 Záverečné ustanovenia
9.1 VOP sú pre obe Zmluvné strany záväzné okamihom úspešnej Registrácie Partnera v Aplikácii FITSMAPP. VOP platia v rozsahu, v akom sú zverejnené v Aplikácii FITSMAPP. 
9.2 Partner potvrdzuje, že je dôsledne oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami Smapp pre Užívateľov, voči týmto nemá výhrady a zaväzuje sa ich v rozsahu, ktorý súvisí s poskytovaním služieb Partnerom, rešpektovať. Všeobecné obchodné podmienky pre Užívateľov sú dostupné tu
9.3 Smapp si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Partnera. Smapp je povinný o akejkoľvek zmene VOP Partnera vopred upovedomiť, a to najmenej 30 dní pred nadobudnutím jej účinnosti. Povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za splnenú, ak Smapp oznámi Partnerovi zmenu VOP zaslaním nového znenia VOP na e-mail zadaný Partnerom alebo ak Partnera s novým znením VOP oboznámi prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP. Nové znenie VOP sa uplatní na zverejnenie ponuky Služieb učinené po nadobudnutí účinnosti zmeny VOP ako aj na poskytovanie Služieb a s tým súvisiace otázky, pokiaľ boli Služby Užívateľom objednané alebo rezervované po nadobudnutí účinnosti zmeny VOP.
9.4 Zmluvné vzťahy týmito VOP neupravené a/alebo bližšie nešpecifikované sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
9.5 Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú platné a/alebo účinné alebo ak neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP tým nie je dotknutá.
9.6 Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti Zmluvou upraviť aj odchylne od týchto VOP. Odchylná zmluvná úprava, na ktorej sa Zmluvné strany Zmluvou dohodli, má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.